קופת צדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס זיע''א

virtual tzedaka pushka

"אֱלָהָא דְמֵאִיר עֲנֵנִי"

JOIN OUR ONE CLICK VIRTUAL DAILY THE DUTY OF TZEDAKA

WILL BE CHARGED
$30 A MONTH

FOR 3 MINYANIM
WILL BE CHARGED
$90 A MONTH

Tzedakah – What is it Anyway?

The Torah commands in the Parsha ‘Re’eh’: “You shall surely open your hand to him, and shall surely lend him sufficient for his need in that which he wants.” (Deuteronomy 15:8)

Our basic duty is to care for those who are less fortunate than us, who cannot provide for their own needs.

צדקה – מה זה בכלל

התורה מצווה בפרשת ‘ראה’: “כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לוֹ וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ”

חובתנו הבסיסית היא הדאגה לשכבות מוחלשות מאיתנו שאין ביכולתם לדאוג למילוי כלכלתם הפרטית

The Mitzvah of Tzedakah

Tzedakah (charity) is one of the simplest mitzvot (commandments), yet it expresses a very high moral depth.

In many homes, you can always find a small box placed on a piece of furniture where the residents regularly put accumulating sums of money for those in need.

Before performing various activities throughout the day, we donate to charity a sum of money as a worthy preparation for our success and a spiritual gesture.

 

מצוות צדקה

הצדקה היא אחת המצוות הפשוטות ביותר אך גם כזו המבטאת עומק מוסרי נעלה ביותר

בבתים רבים ניתן למצוא דרך קבע על אחד הרהיטים קופה קטנה בה יניחו דיירי הבית באופן קבוע סכומי כסף מצטברים עבור הנצרכים לכך

לפני פעולות רבות במהלך היום אנו נתרום לצדקה סכום כסף עבור הכנה ראויה להצלחתנו ומחווה רוחנית

The Meaning of the Word Tzedakah

First, what does the word “Tzedakah” mean? The basic root of this word is comprised of the letters ‘tzadik’ and ‘dalet’ which form the word ‘tzadik’ (justice).

By giving privately from our personal wallets, we express the essence of justice.

The world is not run without a leader and responsible authority; by doing acts of justice for others, we fulfill our basic obligation to those who are not part of our private life

פירוש המילה צדקה

אז קודם כל מה פירוש המילה הזו, צדקה. השורש הבסיסי למילה זו מורכב מאותיות ‘צדק’

בנתינה פרטית מהארנק האישי אנו מבטאים את מהות הצדק

העולם אינו מתנהל ללא מנהיג וסמכות אחראית אלא בעשיית מעשי צדק עבור אחרים אנו מקיימים את חובתנו הבסיסית שאינם ממעגל חיינו הפרטיים

 

circle.

Giving Tzedakah Before Prayer

In Jewish tradition, the obligation to give Tzedakah before prayer is mentioned. The Talmud in Tractate Bava Batra (10a) tells about Rabbi Elazar, who would donate to charity before starting his prayer.

He based this practice on the verse in Psalms, “I will see your face in righteousness” (Psalms 17:15) – righteousness in the sense of Tzedakah.

The essence of prayer is the personal encounter between a person and his God.

This fundamental prelude of giving personally from our own money expresses our desire to approach God not only through spiritual and lofty parts – our thoughts and feelings, but through actions that demonstrate a willingness to devote part of our investment to noble purposes.

מתן צדקה לפני התפילה

במסורת היהודית מוזכרת חובת הצדקה לפני התפילה. התלמוד במסכת בבא בתרא (י,א) מספר על האמורא רבי אלעזר שקודם שהיה מתחיל את תפילתו היה תורם לצדקה

את הנהגתו זו סמך על מילות הפסוק בתהלים ‘אני בצדק אחזה פניך’ – צדק במובן של צדקה.

מהות התפילה היא המפגש האישי בין האדם לאלוקיו.

הקדמה יסודית זו של נתינה אישית מממוננו הפרטי מבטאת את רצוננו להתקרב לקב”ה לא רק באמצעות חלקים רוחניים ונעלים – מחשבותינו ורגשותינו, אלא באמצעות מעשים המבטאים נכונות להעניק חלק מהשקעתנו עבור מטרות נעלות.

How Much Should One Give?

The Torah commands us:

“You shall surely tithe all the increase of your seed, that which is brought forth in the field year by year.” (Deuteronomy 14:22)

Simply put, the Torah’s words refer to the obligation to give tithes to the Kohen. However, our sages have learned from the words “all your increase” that this obligation applies to all of a person’s earnings. Thus, the saying emerged: “Tithe so that you may become wealthy.”

This tithe is known as the tithe of money. In this tithe, there are two main levels: a moderate measure is to give one-tenth of the profits, and the superior mitzvah is to give one-fifth – 20% of monthly income.

כמה צריך לתת?

התורה מצווה עלינו

“עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ הַיֹּצֵא הַשָּׂדֶה שָׁנָה שָׁנָה”.

בפשוטם של דברים דברי התורה מוסבים על חיוב נתינת המעשר לכהן. אמנם חכמינו ז”ל למדו ממילות הפסוק “את כל” שחיוב זה נסוב על כל רווחי האדם. מכך נגזרה המימרה הבאה: “עשר בשביל שתתעשר”.

מעשר זה מכונה בשם מעשר כספים. במעשר זה ישנם שני אופנים מרכזיים: מידה בינונית היא לתת עשירית מהרווחים. ומצווה מן המובחר היא לתת חומש – 20% מההכנסות החודשיות

Purposes of Giving

In principle, the mitzvah “you shall surely open” written in the Torah refers to giving to the poor. However, regarding the mitzvah of tithing, we find a dispute among the rabbis about giving to other important mitzvah purposes.

It has become customary to use tithes for other mitzvot, such as building a synagogue and a study hall, books for public use, spreading Torah and Judaism.

מטרות הנתינה

בעיקרון מצוות “פתוח תפתח” הכתובה בתורה היא הנתינה לעניים, אולם לגבי מצוות המעשר, מצינו בפוסקים מחלוקת לגבי נתינה למטרות חשובות של מצווה אחרות.
התקבע המנהג להשתמש בכספי מעשרות גם לשאר מצוות כמו לדוגמא בניית בית כנסת ובית מדרש, ספרים לשימוש הרבים, הפצת תורה ויהדות

Tzedakah Saves from Death

The Talmud in Tractate Shabbat (156b) tells of Rabbi Akiva’s daughter, to whom astrologers predicted she would die on her wedding day. When her wedding day arrived, Rabbi Akiva was very worried.

The day after the wedding, Rabbi Akiva checked on his daughter’s wellbeing. To his great joy, he found her alive and well.

While speaking with his daughter, she removed a hairpin that she had stuck in a hole in the wall before sleeping at night, and with it, she found a dead snake that had been pierced by the hairpin. Rabbi Akiva asked his daughter what she did the previous night at her wedding.

She replied that she gave her portion of food to a poor person who knocked on their door.

Rabbi Akiva entered the study hall and proclaimed the words of the verse “And charity saves from death” (Proverbs 10:2).

צדקה תציל ממוות

התלמוד במסכת שבת (קנו, ב) מספר על בתו של התנא רבי עקיבא שניבאו לה החוזים בכוכבים כי בת זו של רבי עקיבא ביום חתונתה תמות. כאשר הגיע יום חתונת בתו דאג רבי עקיבא מאוד.

למחרת יום החתונה הלך לבדוק מה שלום בתו. לשמחתו הרבה גילה כי בתו בריאה ושלמה ללא כל פגע.

תוך כדי שיחת רבי עקיבא עם בתו הוציאה את סיכת השיער שתקעה בחור בקיר קודם שנתה בלילה, אך יחד עם הסיכה גילתה כי נעוץ נחש מת שנדקר מסיכת שערה. רבי עקיבא שאל את בתו מה עשתה אתמול בליל חתונתה?

השיבה לו בתו כי העניקה את מנת האוכל שהוכנה עבורה לאחד העניים שדפקו על דלת ביתם

נכנס רבי עקיבא לבית המדרש וקרא ברבים את מילות הפסוק “וצדקה תציל ממוות”

Tzedakah for the Elevation of the Soul

When a person passes away, the soul separates from the body. The body is buried in the ground to honor the ‘image of God’ in man, while the soul remains eternal.

Although the soul cannot dwell in a body and perform mitzvot and good deeds, there is an option for the deceased’s relatives and family to donate to charity in his or her merit, thereby elevating the soul to a higher level.

צדקה לעילוי נשמה

כאשר אדם נפטר מן העולם נפרדת הנפש מן הגוף. הגוף נטמן באדמה לאות כבוד ל’צלם אלוקים’ שבאדם ואילו הנשמה נותרת נצחית

על אף שאין ביכולתה של הנשמה לשכון בתוך גוף ולקיים מצוות ומעשים טובים אך ישנה האפשרות לקרובי הנפטר ומשפחתו לתרום לצדקה לזכות נשמתו בכדי שעל ידי כך תזכה לעלייה למדרגה גבוהה יותר

Tzedakah Like the Sacrificial Service

The teachings illustrate this with an example from the sacrificial service in the Temple.

It also mentions that the mitzvah of Tzedakah is equivalent in importance to the sacrificial service.

When a person brought a sacrifice to God, it was an expression of the desire to draw closer to God.

This giving is very important because through the money of the sacrifice, it was possible to buy sustenance for one’s personal needs. By choosing to offer part of one’s personal wealth to God, it demonstrated the level of willingness and desire to draw closer to God. Consequently, it elevated other aspects that were not offered as sacrifices.

צדקה כמו עבודת הקורבנות

את דבריו הוא מדגים באמצעות דוגמה מתחום עבודת הקורבנות שהייתה בבית המקדש.

וכן מציין שמצוות הצדקה שקולה בחשיבותה כנגד עבודת הקורבנות.

כאשר אדם היה מביא קורבן לה’ היה זה ביטוי לרצון האדם להתקרב אל ה’.

נתינה זו הינה חשובה במאוד כיוון שבאמצעות דמי הקורבן היה באפשרותו לקנות מחיה עבור צרכיו הפרטיים. בבחירת האדם להעניק לה’ מממונו האישי היה זה ביטוי למידת נכונותו ורצונו להתקרב אל ה’. כיוון שעל ידי כך העלה האדם לדרגה גבוהה יותר גם את יתר הדברים שלא הביא לקורבן.

Priorities in Giving

According to Halacha, one should prioritize as follows:

 1. Redemption of captives
 2. Charity to relatives
 3. Donation for Torah study or poor sick people
 4. Giving for building a synagogue or providing essential needs
 5. Helping a bride get married
 6. Giving to other poor people

The Poor of Your City Come First

For an individual Jew, there is a commandment to prioritize giving to poor relatives. If one has poor parents, there is a mitzvah to first care for them before his children. Similarly, supporting children comes before other relatives, and supporting siblings comes before non-relatives. It is good for a person to divide his charity budget among several places and not give it all to one place.

סדרי עדיפות בנתינה

ע”פ ההלכה יש להקדים כדלהלן

1. פדיון שבויים

2. צדקה לקרובים

3. תרומה ללימוד תורה או חולים עניים

4. נתינה עבור בניית בית כנסת או דאגה לצרכים הכרחיים.

5. הכנסת כלה

6 נתינה לשאר עניים

עניי עירך קודמים

כלפי היהודי הפרטי יש ציווי להקדים בהנתינה את קרוביו העניים.
אם יש הורים עניים מצווה לדאוג ראשית להם ולהקדימם לפני בניו, וכמו כן פרנסת הילדים קודמת לשאר קרובים האחרים, ופרנסת האחים קודמת למי שאינו קרוב.
טוב לאדם לחלק את תקציב הצדקה שלו בין כמה מקומות ולא ליתן הכל למקום אחד.

Priority to Support Torah

Giving for the support of Torah has the highest importance, and therefore, it is a great mitzvah to prioritize giving for Torah study, especially for students who toil in Torah day and night.

עדיפות להחזקת תורה

נתינה עבור החזקת התורה יש לה חשיבות במדרגה ראשונה ולכן מצווה גדולה להקדים ולתת עבור שיעורי תורה ובמיוחד עבור החורים השוקדים באהלה של תורה יומם ולילה

Eight Levels of Giving

Our sages enumerated 8 levels of giving, listed from the best way to the lesser way:

 1. “And you shall strengthen him” – Giving a person tools to support himself independently is the most honorable and best way of giving.
 2. Giving anonymously – The giver does not know who receives, and the receiver does not know who gives.
 3. The giver knows the recipient, but the recipient does not know the giver.
 4. The giver does not know the recipient, but the recipient knows the giver.
 5. Both the giver and recipient know each other, but the giver gives without being asked.
 6. Giving after being asked – The giver and recipient know each other, but the giver waits to be asked before giving.
 7. Giving with a pleasant countenance – Giving according to one’s ability but with a smile.
 8. Giving with a sour face – Giving even a lot but without a smile and in an unpleasant manner. Although it is still a mitzvah, it is the least honorable way of giving.

Giving Options on the Life and Peace Website

It is possible to securely donate to various causes according to your choice.

שמונה רמות באופן הנתינה

חז”ל מנו 8 רמות באופן הנתינה נמנה אותם מהדרך הטובה ביותר והלאה

רמה 1 -“והחזקת בו”

לתת כלים לבן אדם להחזיק את עצמו בכוחות עצמו, לא כיף להיות נזקק ומצווה יותר גדולה לתת לבן אדם כלים שיוכל להתמודד בכוחות עצמו זו הדרך המהודרת והטובה ביותר במצוות הנתינה.

רמה 2 – מתן בסתר

לתת צדקה בעילום שם זהו אופן שהנותן לא יודע מי המקבל והמקבל אינו יודע מי הנותן

הנותן מכיר את המקבל, אך המקבל לא מכיר את הנותן

רמה 3 – הנותן מכיר את המקבל ואין המקבל מכיר את הנותן

באופן זה המקבל לא יודע ממי הוא קבל וכך נשמר כבודו.

רמה 4 – הנותן לא מכיר את המקבל אבל מקבל מכיר את הנותן

באופן זה הנותן נתן לשם המצווה 100% אין פה קשרי גומלים או הרגשת גאווה כזו או אחרת.

רמה 5 – נותן ומקבל מכירים אחד את השני

יש היכרות בין הנותן והמקבל אבל הנותן לא מחכה לבקשה, אלא מקדים את נתינתו

רמה 6 – נתינה לאחר בקשה

כמו רמה 5 יש היכרות אבל פה הנותן לא הקדים את נתינתו אלא חיכה לבקשה מצד המקבל ורק לאחר מכן נתן לו.

רמה 7 -נתינה בסבר פנים יפות

לתת כפי יכולתך אבל בסבר פנים יפות

רמה 8-נתינה בסבר פנים חמוצות

לתת ואפילו לתת הרבה אבל בלי חיוך ובאופן לא נעים אמנם מצווה יש פה אבל זו הדרך הפחותה ביותר באופן הנתינה.

אפשרויות הנתינה באתר החיים והשלום

ניתן לבצע באופן מאובטח תרומה למגוון מטרות לפי בחירתכם

Product has been added

No products in the cart.

Explore Food Items
Open chat
1
Scan the code
Hello,
Can we help you?